Aktualności

konsultacja

Rabat. Zamelduj się w Gabinecie Gorlicka-Kruk i otrzymaj 20 procent zniżki!

Zamelduj się w lokalizacji Gabinet Gorlicka-Kruk na Facebooku i potwierdź ten fakt w recepcji Gabinetu Gorlicka-Kruk pokazując telefon z opublikowanym postem, a otrzymasz od nas rabat 20% na wybrany zabieg!

Promocja trwa od 25 września do 21 października br. Nagrodę należy zrealizować do końca roku 2017. Nagroda łączy się z innymi promocjami i rabatami. Jedna osoba może wykorzystać wyłącznie jeden rabat w ramach promocji.

Aby zameldować się w lokalizacji Gabinet Gorlicka-Kruk na Facebooku:

 • zaloguj się na swoim profilu Facebook
 • przewiń stronę aktualności Facebook do góry i dotknij opcji Co słychać?
 • kliknij opcję Zamelduj się
 • wybierz lub wyszukaj lokalizację Gabinet Gorlicka-Kruk
 • napisz opcjonalną zmianę statusu, oznacz znajomego, dodaj zdjęcie lub film
 • kliknij opcję Opublikuj

Uwaga! W Gabinecie Gorlicka-Kruk promocje nie łączą się.

Do dzieła! Rabat czeka.

REGULAMIN PROMOCJI

Zasady ogólne

 1. Organizatorem konkursu „PROMOCJA URODZINOWA” (zwany dalej” Promocja”) jest Gabinet Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Gorlicka-Kruk z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Modrzewiowa 34, 27-400, NIP 6612225147, właściciel Gabinetu w Krakowie, dalej zwany „Organizatorem”.
 2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
 3. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana, zarządzana ani powiązana z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.com, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Promocji, a Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Promocji.
 4. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009r., Nr 201, poz.1540 z późn. zm.).

Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszej Promocji jest Organizator. Dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres zamieszkania tworzą zbiór doraźny i będą przetwarzane przez Organizatora, tylko i wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Promocji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany, jaki żądania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi uczestnictwo w Promocji.

Słownik pojęć

1.„Uczestnikpromocji” – osoba zgłaszająca swój meldunek na stronie internetowej Facebook.com  w Promocji.

2.„Nagroda”– 20% rabat na jeden dowolnie wybrany zabieg do wykorzystania w Gabinecie Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Gorlicka-Kruk w Krakowie.

Zasady Promocji

Konkurs rozpoczyna się w dniu 25 września 2017 r i trwa do 21 października 2017 włącznie, do godziny 24:00. Nagrodę należy zrealizować do końca roku 2017. Nagroda łączy się z innymi promocjami i rabatami. Jedna osoba może wykorzystać wyłącznie jeden rabat w ramach promocji urodzinowej.

Zasady udziału w Promocji

 1. Aby wziąć udział w Promocji, należy na swojej stronie facebook zameldować się tj. dodać meldunek lokalizacyjny o charakterze publicznym funpage’u Gabinetu Gorlicka-Kruk – strona internetowa oraz potwierdzić ten fakt w recepcji Gabietu Gorlicka-Kruk.
 2. Zgłoszenie nie może zawierać treści naruszających przepisy prawa lub prawa osób trzecich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe. Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia zgłoszenia niezgodnego z niniejszym Regulaminem oraz do nieprzyznawania nagrody osobie, która naruszyła niniejszy Regulamin.
 3. Uczestnicy Promocji są zwolnieni z ewentualnej odpowiedzialności prawnej, wynikającej z wzięcia udziału w Promocji.

Nagroda

 1. Nagrodato 20% rabat na jeden dowolnie wybrany zabieg do wykorzystania w Gabinecie Gorlicka-Kruk w Krakowie.
 2. Nagrodajest przypisana wyłącznie zwycięzcy konkursu i nie może być przeniesiona na osoby trzecie.
 3. Nagrodę należy odebrać i wykorzystać do końca roku 2017. W celu potwierdzenia nagrody prosimy o zgłoszenie się do recepcji Gabinetu.

Uczestnicy promocji

1.Promocja jest przeznaczona dla osób zamieszkałych na terytorium wszystkich kontynentów świata, które są pełnoletnie i posiadają zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie i nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Promocji jedynie za zgodą swojego prawnego opiekuna, który w formie pisemnej wyrazi zgodę na udział osoby niepełnoletniej lub nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych i zgoda ta będzie przedstawiona na każde żądanie Organizatora.

Zasady postępowania reklamacyjnego

1.Reklamacje,co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora w ciągu 7 dni od daty wzięcia udziału w promocji. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji pod wskazany w Regulaminie adres.

2.Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3.Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pomocą listu poleconego wysłanego na adres korespondencyjny podany w reklamacji.

4.Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.

Ograniczenia roszczeń

1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia mogącego spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do Serwisu Facebook drogą elektroniczną, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Promocji,

b) jakiekolwiek problemy wynikające z działania Serwisu Facebook,

c) sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w Serwisie Facebook powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w Serwisie Facebook,

d) naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich,

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną wsporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z Profilu w Serwisie Facebook.

Postanowienia Końcowe

 1. Przystępujący do Promocji akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Promocja prowadzona na terenie wszystkich kontynentów
 3. Zarówno Uczestnicy Promocji jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle niniejszego Regulaminu w sposób ugodowy.
 4. Do spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego